Lolland som leverandør til Nyt Nordisk Køkken

”Lolland som leverandør til Nyt Nordisk Køkken” er et projekt på Grønt Center og har til formål at introducere ”Ny Nordisk Mad ” konceptet hos producenterne som en god mulighed for at eksponere og udvikle de unikke og særegne lollandske fødevareprodukter og – oplevelser.

På Grønt Center færdiggør vi lige nu etableringen af en demohave med forskellige afgrøder som kunne være Lollands bud på leverancer til det nye nordiske køkken. Haven åbnes første gang for interesserede d. 26. juni.

Demohaven er fundamentet i projektet og har til formål, at demonstrere potentielle planter/afgrøder og give inspiration til nye specialproduktioner. I haven dyrkes bælgplanter, kål, løg, rodfrugter, krydderurter og bladgrøntsager.

De planter sorter som dyrkes i haven er dels gamle sorter/landracer fra Lolland, dels gamle sorter i øvrigt samt udenlandske sorter som vurderes at have potentiale som nye afgrøder her i landsdelen og endelig også planter som man normalt kun finder i den vilde natur. Der dyrkes næsten udelukkende enårige afgrøder, men der vil også i fremtiden være et stort potentiale i dyrkning af vinterannuelle og flerårige afgrøder.

Udover indkøbt frø fra leverandører af gamle sorter stammer udsæd især fra Foreningen Frøsamlerne (www.froesamlerne.dk), fra NordGen og fra private ”samlere”.

Frøsamlerne (www.froesamlerne.dk)indsamler, afprøver og udveksler frø og planter af gamle eller sjældne sorter med henblik på at bevare vores genetiske og kulturelle arv inden for landbrug og havebrug. NordGen/Nordisk Genbank (www.nordgen.org) er en fællesnordisk organisation, der arbejder for at bevare den genetiske mangfoldighed som grundlag for en bæredygtig udvikling.

Det kan i sig selv give avlere inspiration til at prøve nye afgrøder og andre (kokke/restaurationer, oplevelsesvirksomheder) til at anvende nye sorter/råvarer.

Ny Nordisk Mad (NNM) – konceptet blev udformet af kokke og madinteresserede med bl.a. Klaus Meyer i spidsen. Konceptet bygger på faktorer som tilgængelighed, ”Norden” som brand og terroir, sundhed og bæredygtighed, sæson og produkter fra naturen og har de senere år vundet stort indpas i private havebrug, hos forbrugere og i restaurations- og oplevelsesbranchen. Men da vi ikke alle hverken kan eller skal gå på jagt efter salturt eller vilde løg på strandengene, hente æblerne på fjernere liggende øer eller dyrke afgrøderne selv, så er en mere kommercialiseret produktion nødvendig hvis NNM skal vinde større udbredelse.

Men man skal ikke bare snakke om Ny Nordisk Mad, men skal også kunne købe de spændende råvarer, - fra Lolland.

Projektet skal derfor inspirere til samarbejde om produktion og forarbejdning af Ny Nordisk Mad ved at vække interessen og identitetsgejsten hos landmænd, frugt- og grønsagsavlere samt kokke og storkøkkener.

Desuden skal projektet medvirke til at sikre, at de mest lovende produktioner hjælpes videre til realisering gennem innovationstjek og videnkupon-forløb på virksomhedsniveau. Her får producenten hjælp til at udvikle og teste sit produkt/produktkoncept før markedsføring. Derfor

I løbet af de kommende måneder vil der blive afhold havevandringer og møder for interesserede (avlere og kommende avlere, gårdbutikker, kokke m.fl.). Grønt Center har indgået aftale med AgroTech om et samarbejde, hvor AgroTechs innovationskonsulenter kan hjælpe interesserede med at afdække mulige indsatsområder og rådgive virksomhederne om mulige samarbejds-partnere og støtteordninger, der kan hjælpe dem videre med produkt- og forretningsudvikling. Der vil derfor blive lavet et arrangement med deltagelse og oplæg fra AgroTechs konsulenter for særligt interesserede i løbet af sensommeren.

D. 26. juni kl. 15-17 er der for første gang fremvisning af haven for interesserede. Projektleder Pia Bro Christensen vil fortælle om havens planter, deres historie og nogle af anvendelsesmulighe-derne og om deltagelse i de senere faser af projektet. Efter havevandringen vil der blive serveret en forfriskning på Grønt Center, hvor der vil være lejlighed til at drøfte ideer og perspektiver yderligere.

Hvis du er blevet interesseret og vil vide mere eller ønsker en rundvisning i demohaven – også på andre tidspunkter - er du velkommen til at kontakte projektleder Pia Bro Christensen på Grønt Center, på tlf. 5469 1705.

Projektet er finansieret af Landdistriktspuljen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) og af Region Sjælland.