Grønne Grise - Svinproduktion og alger

Projektleder: Pia Bro Christensen
Projektperiode: 01.01.2014 - 31.03.2016
Projekt hjemmeside: under oprettelse

Alger skal fjerne kvælstof og drivhusgas i svinestalde.
Et demonstrationsanlæg med alger skal hjælpe svineindustrien med at opsamle næringsstoffer og klimagasser fra svinestalde. Anlægget kan være med til at mindske emissionerne fra svineproduktionen markant, men kan potentielt også gavne fjerkræindustrien.

Med godt 12 millioner svin i Danmark er der behov for at se på nye metoder til at minimere svineproduktionens udledninger af kvælstof og drivhusgasser. Alene emissionskravene til ammoniak betyder ofte, at landmænd må opgive at udvide bedriften, fordi miljøpåvirkningen ved en udvidelse bliver for stor. Projektet Grønne Grise sigter mod at bruge alger til at fjerne kvælstof og drivhusgasser fra staldene, så udledningerne begrænses:
Vores projekt vil udnytte, at det, der i svineproduktionen og anden animalsk produktion betragtes som affald, er helt nødvendige næringsstoffer i algedyrkningen,” siger Poul Madsen, direktør for Fonden Grønt Center

Samarbejdspartnere: 
Videncenter for Svineproduktion, Gårdejer Boye Tambour - Kaahavegaard

Finansiering:
Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet og fra Forening Plan Danmark og er medfinansieret af Fonden Grønt Center Råhavegård